Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BVFRANK b.v.

Oude Leidseweg 123, 3533 KK Utrecht
KvK 69142076

1 juli 2017

Artikel 1. Definities

1. B.V. Frank B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Frank B.V. (KvK 69142076).
2. De Klant: de (beoogde) contractspartij van B.V. Frank B.V..
3. Overeenkomst: de tussen B.V. Frank B.V. en De Klant gesloten overeenkomst.
4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat:
a. De Klant een offerte van B.V. Frank B.V. stilzwijgend heeft aanvaard of;
b. De Klant een offerte van B.V. Frank B.V. schriftelijk (of per e-mail) heeft aanvaard of;
c. (na een aanvraag door De Klant) door verzending van een bevestiging van de Overeenkomst door B.V. Frank B.V. aan De Klant.
2. De Overeenkomst komt tot stand conform de offerte (in geval van artikel 2.1.a), tenzij De Klant binnen 48 (achtenveertig) uur na ontvangst van de offerte of (als dat moment eerder is) binnen 12 (twaalf) uur na aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst haar bezwaren schriftelijk aan B.V. Frank B.V. heeft kenbaar gemaakt of conform de bevestiging van de Overeenkomst (tenzij De Klant binnen 7 (zeven) dagen na datum van verzending van de bevestiging schriftelijk haar bezwaren aan B.V. Frank B.V. heeft kenbaar gemaakt).
3. Wijzigingen van/aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. B.V. Frank B.V. behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
4. Als bepalingen in een offerte of bevestiging van de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in de Voorwaarden, zijn eerstgenoemde bepalingen leidend.
5. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van B.V. Frank B.V. kan De Klant geen rechten ontlenen.

Artikel 3. Duur van de Overeenkomst
1. Als in de Overeenkomst geen termijn is overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en kan die alleen door B.V. Frank B.V. schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
2. Als in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor die bepaalde tijd en is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Artikel 4. Verplichtingen van B.V. Frank B.V.
1. B.V. Frank B.V. biedt De Klant geen garanties inzake de kwaliteit of (bijzondere) eigenschappen van het verrichte werk, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Op dergelijke garanties kan De Klant alleen een beroep doen indien zij zelf aan al haar (betalings)verplichtingen jegens B.V. Frank B.V. heeft voldaan.
2. B.V. Frank B.V. heeft het recht om het werk (deels) door derden te laten verrichten.
3. Voor B.V. Frank B.V. geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor B.V. Frank B.V. geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van B.V. Frank B.V.. Een overeengekomen voor B.V. Frank B.V. geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van B.V. Frank B.V. zijn gekomen.

Artikel 5. Verplichtingen van De Klant
1. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van B.V. Frank B.V. en op eigen initiatief alle informatie met B.V. Frank B.V. te delen die nodig is om de Overeenkomst uit te voeren.
2. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen exclusief btw.
3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van De Klant verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn integraal voor rekening van De Klant.
4. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee B.V. Frank B.V. bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van De Klant.
5. Alle betalingen door De Klant aan B.V. Frank B.V. dienen te worden gedaan op een door B.V. Frank B.V. aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder verrekening, in euro’s en uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
6. Indien aangegeven door B.V. Frank B.V. is De Klant gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te betalen dan in geld, bijvoorbeeld – doch niet daartoe beperkt – door overdracht van goederen (inbetalinggeving).
7. Bij gebreke van tijdige betaling treedt De Klant van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:
a. De Klant wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande factuur/facturen;
b. De Klant wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen met een minimum van € 250,-;
c. Indien B.V. Frank B.V. De Klant ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt De Klant eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die B.V. Frank B.V. daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.
8. Door De Klant gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien De Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).
9. De Klant moet er voor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. De Klant is verplicht om B.V. Frank B.V., op eerste verzoek, schriftelijk aan te tonen dat zulks het geval is.
10. De Klant zorgt ervoor dat B.V. Frank B.V. haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11. De Klant draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van B.V. Frank B.V., De Klant en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
12. Onverminderd het bepaalde in voorgaande lid van dit artikel en zoals hierna in artikel 12 nader is bepaald, is De Klant gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. De Klant dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. De Klant dient B.V. Frank B.V. op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is De Klant verplicht dit onverwijld bij haar verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
13. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is De Klant verplicht de volgende werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit te voeren:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;
f. het aanboren van leidingen, hoe ook genaamd en van welke soort leidingen dan ook;

Artikel 6. Meer- en minderwerk
1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door De Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. De Klant is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van B.V. Frank B.V. te voldoen, zonder opschorting of verrekening (ook niet met minderwerk).
3. Wijzigingen in het werk resulteren alleen in minderwerk als/voor zover:
a. B.V. Frank B.V. schriftelijk heeft ingestemd met het niet uitvoeren van het minderwerk;
b. Het minderwerk daadwerkelijk een besparing van kosten voor B.V. Frank B.V. tot gevolg heeft en B.V. Frank B.V. dat schriftelijk heeft bevestigd aan De Klant;
4. Minderwerk wordt berekend op basis van de door B.V. Frank B.V. begrote bedragen en omvatten uitsluitend besparingen van materialen en externe kosten, in geen geval besparingen van interne kosten van B.V. Frank B.V. (zoals personeelskosten).

Artikel 7. Oplevering van het werk
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als De Klant het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door De Klant in gebruik is genomen. Neemt De Klant een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als B.V. Frank B.V. schriftelijk aan De Klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en De Klant niet binnen drie (3) dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk is afgekeurd;
d. als De Klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig (30) dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
2. Na oplevering is B.V. Frank B.V. niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.
3. Keurt De Klant het werk binnen de termijn zoals bedoeld onder sub c van voorgaand lid af, dan is zij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan B.V. Frank B.V. en B.V. Frank B.V. schriftelijk in de gelegenheid te stellen het werk alsnog binnen een redelijke termijn te voltooien en op te leveren. Hiermee wordt de klachttermijn van De Klant (zoals bedoeld in art. 6:89 BW) gefixeerd.
4. De Klant vrijwaart B.V. Frank B.V. voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 8. Kwaliteit en klachten
1. De Klant dient binnen veertien (14) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in ieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur een beroep te doen op een gebrek in de prestatie van B.V. Frank B.V.. Bij gebreke daarvan wordt geacht dat de werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.
2. Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan De Klant geen beroep meer doen, indien zij niet binnen zeven (7) dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij B.V. Frank B.V. heeft geklaagd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Levering van zaken vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door B.V. Frank B.V. geleverde zaken blijven eigendom van B.V. Frank B.V. totdat De Klant aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten (inclusief verplichtingen tot betaling van rente of (incasso)kosten) of uit andere hoofde jegens B.V. Frank B.V. heeft voldaan. Zolang De Klant niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht De Klant zich jegens B.V. Frank B.V. om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide (koop)prijs terstond opeisbaar.
2. Indien De Klant tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens B.V. Frank B.V., heeft B.V. Frank B.V. het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal De Klant aan B.V. Frank B.V. op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan De Klant eigenaar dan wel beheerder is, zodat B.V. Frank B.V. haar eigendom(men) kan revindiceren.
3. Door De Klant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van B.V. Frank B.V. waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 10. Overmacht
1. Indien B.V. Frank B.V. door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens De Klant kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand. Onder een overmachtstoestand wordt onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop B.V. Frank B.V. geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens De Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van B.V. Frank B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van B.V. Frank B.V. en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
2. In geval van een overmachtstoestand:
a. is De Klant niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en;
b. wordt de nakoming van de verplichtingen van B.V. Frank B.V. opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand en;
c. heeft De Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als B.V. Frank B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Indien enige overmachtstoestand 2 (twee) maanden heeft geduurd, heeft B.V. Frank B.V. het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11. Industriële en intellectuele eigendom
1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt B.V. Frank B.V. de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van B.V. Frank B.V. ongeacht of aan De Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door B.V. Frank B.V. aan De Klant wordt verstrekt, blijft eigendom van B.V. Frank B.V. en mag door De Klant slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
4. De Klant zal de informatie van B.V. Frank B.V. niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 12. Verzekering
1. De Klant verzekert het werk vanaf aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een primaire CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging , door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 951 en voor zover nodig 932 van Boek 7 BW, tegen een zodanig bedrag dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervangen van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan. Deze primaire CAR-verzekering prevaleert boven andere verzekeringen, dus de primaire CAR-polis wordt als eerste aangesproken.
2. De primaire CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico kan voor B.V. Frank B.V. nimmer meer bedragen dan 1% van de aanneemsom per geval met een maximum van € 2.500,00. De Klant zal eventuele schades niet verrekenen met de aannemingssom van B.V. Frank B.V.
3. De verzekering omvat tenminste:
– het werk, alsmede de bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en / of hulpwerken en / of hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk gebruikte objecten;
– het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de oorspronkelijke opdrachtgever;
– het risico van schade die door de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan derden (een zogenaamde WA- (aansprakelijkheids-) clausule;
4. De Klant zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt.
5. B.V. Frank B.V. is te allen tijde gerechtigd inzage van de polis, de algemene polisvoorwaarden en de clausule te verkrijgen.
6. De Klant zal, in welke hoedanigheid dan ook en / of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van B.V. Frank B.V.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van De Klant
1. De Klant is verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte informatie zoals voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten in de door haar verstrekte informatie zoals voornoemd of gebreken in zaken, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door haar ter beschikking zijn gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven.
3. De Klant vrijwaart B.V. Frank B.V. voor aanspraken van derden ter zake schade zoals voornoemd.
4. De gevolgen van de naleving (door B.V. Frank B.V. of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van De Klant, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan De Klant, B.V. Frank B.V. of een derde te wijten is. B.V. Frank B.V. is jegens De Klant niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de naleving zoals voornoemd en De Klant is verplicht om op eerste verzoek van B.V. Frank B.V. medewerking te verlenen aan de naleving zoals voornoemd en alle schade en kosten te vergoeden die B.V. Frank B.V. door naleving zoals voornoemd lijdt.
5. De Klant is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van B.V. Frank B.V.

1. De cumulatieve aansprakelijkheid (of cumulatieve aansprakelijkheden), gebaseerd op welke rechtsgrond of rechtsgronden dan ook, kan (kunnen) er niet toe leiden dat B.V. Frank B.V. een geldbedrag aan De Klant zal dienen te betalen dat hoger is dan het daadwerkelijk door De Klant aan B.V. Frank B.V. betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin B.V. Frank B.V. aansprakelijk wordt gesteld exclusief verzendkosten, doch is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor B.V. Frank B.V. is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk uitkeert. De totale aansprakelijkheid van B.V. Frank B.V. is daartoe beperkt.
2. B.V. Frank B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van De Klant of een derde in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst, een door B.V. Frank B.V. geleverde zaak of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van B.V. Frank B.V. of haar leidinggevend personeel.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van B.V. Frank B.V. of haar leidinggevend personeel, zal De Klant B.V. Frank B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de zaken en zal De Klant alle schade van B.V. Frank B.V., waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die B.V. Frank B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
5. De Klant kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van B.V. Frank B.V. heeft voldaan.
6. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van De Klant op B.V. Frank B.V. verjaart uiterlijk één jaar na uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 15. Opschorting, verrekening en ontbinding
1. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar verplichtingen.
2. In de navolgende gevallen is De Klant van rechtswege in verzuim en heeft B.V. Frank B.V. het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
a. indien De Klant haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel De Klant krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
b. indien De Klant (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
c. indien ten laste van De Klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. indien B.V. Frank B.V. goede grond heeft te vrezen dat De Klant tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
3. In geval van ontbinding door B.V. Frank B.V. op grond van voorgaand lid wordt De Klant aan B.V. Frank B.V. van rechtswege een boete verschuldigd van 25% van de prijs (inclusief verzendkosten) en/of aanneemsom, onverminderd het recht van B.V. Frank B.V. om schadevergoeding te vorderen. Artikel 6:92 BW is niet van toepassing.
4. B.V. Frank B.V. is te allen tijde gerechtigd van De Klant zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door De Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. De Klant zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien De Klant geen of onvoldoende zekerheid stelt en/of geen vooruitbetaling verricht, is B.V. Frank B.V. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. De Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van B.V. Frank B.V.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
2. Uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij B.V. Frank B.V. kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter of voor arbitrage.